Εφάπαξ  έκδοση κάρτας 0,00 €

Μηνιαία χρέωση κάρτας 2,00 €

Χρέωση φόρτωσης κάρτας 0,00 €

Αγορές POS (εγχώριες) 0,5% + 0,65 €
Αγορές POS (διεθνείς)  1,5% + 1,25 €
Απόρριψη συναλλαγής Χρέωση 1,00 €


@ mygrecocard.com

One-Time card issue € 0.00

Monthly card fee € 2.00 

Card loading fee € 0.00 


POS purchases (domestic) 0.3% + € 0.65 

POS purchases (global) 1.5% + € 1.25 

Transaction decline Fees € 1.00 

 

© mygrecocard.comMyGrecoCard: *WE WORK HARD OFFER YOU SECURE FOR ONLINE INSURANCE*

COVER TRUST

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΝΑΙ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΝΑΙ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ* ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ* ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ*

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

PAT&co

BNL Synergy FA Brussels Belgium
Athan Pat Patoulas Financial Agent

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Syn Brokers Ltd Athens Greece
HOLDING AGENCY COMPANY

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 
COMPLETED INSURANCE ONLINE

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Com Hotel Services   New York,NY US
Com Hotel Services Ltd Athens Greece EU
---------------------------------------------------------------------------------------------------